Общи условия за ползване

Моля запознайте  се с общите условия на сайта преди да го използвате  и да извършвате  поръчки чрез него:

 

   Общи условия

 

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазин /www.boho-kids.com/  представляван от ‘’БОХО АМ“ ЕООД, гр. Варна 9000 Ул. Солун  № 12, ЕИК 205027684, наричан по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин /www.boho-kids.com/

 

 Данни за търговеца

 

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: наименование на ТЪРГОВЕЦА: ‘’БОХО АМ’’ ЕООД; седалище и адрес на управление: ВАРНА, ул. Солун 12; данни за кореспонденция:  email: info@boho-kids.com, тел: 0889220402; вписване в публични регистри: ЕИК 205027684

 

Характеристики на /www.boho-kids.com/

 

ТЪРГОВЕЦЪТ  e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет /www.boho-kids.com/ , чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА  стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на /www.boho-kids.com/ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ТЪРГОВЕЦА  чрез интерфейса на страницата на /www.boho-kids.com/ , достъпна в Интернет;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ТЪРГОВЕЦА съгласно поддържаните от /www.boho-kids.com/ начини за разплащане;
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от ТЪРГОВЕЦА;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на /www.boho-kids.com/ в Интернет;

ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от/www.boho-kids.com/  чрез интерфейса на ТЪРГОВЕЦА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес /www.boho-kids.com/  или друго средство за комуникация от разстояние. По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на /www.boho-kids.com/  и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от TЪРГОВЕЦА на адреса на /www.boho-kids.com/ в Интернет. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ТЪРГОВЕЦА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

 

Използване на /www.boho-kids.com/

 

За да използва /www.boho-kids.com/ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез регистрация по електронен път в сайта на ТЪРГОВЕЦА. С попълване на данните си и с натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези  общи условия, съгласен е с тяхнто съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпращат информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ТЪРГОВЕЦА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ТЪРГОВЕЦА възникват договорни отношения. При извършване на регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ТЪРГОВЕЦА  на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ТЪРГОВЕЦА  на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ нов Основен контактен електронен адрес.

ТЪРГОВЕЦЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

ТЪРГОВЕЦЪТ може да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ТЪРГОВЕЦА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА стоки в /www.boho-kids.com/

Договорът се сключва на български език.

Договорът между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес /www.boho-kids.com/

Страна по договора с ТЪРГОВЕЦА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ТЪРГОВЕЦА.

ТЪРГОВЕЦЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически

средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ТЪРГОВЕЦА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез интерфейса на ТЪРГОВЕЦА.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ТЪРГОВЕЦЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките на посочения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ТЪРГОВЕЦА по следната процедура:

 • Извършване на регистрация в /www.boho-kids.com/ и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма до този момент регистрация в/www.boho-kids.com/;
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на /www.boho-kids.com/ чрез идентифициране с име и парола;
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на /www.boho-kids.com/ и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената;
 • Потвърждение на поръчката;

 

Особени задължения на търговеца

 

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в /www.boho-kids.com/, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

1. Основните характеристики на стоките, предлагани от ТЪРГОВЕЦА са определени в профила на всяка стока на сайта на/www.boho-kids.com/.

2. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ТЪРГОВЕЦА в профила на всяка стока в сайта на /www.boho-kids.com/

3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ТЪРГОВЕЦА и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • В профила на всяка една от стоките в сайта на ТЪРГОВЕЦА на /www.boho-kids.com/;
 • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба; 

4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ТЪРГОВЕЦА. Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ТЪРГОВЕЦА на /www.boho-kids.com/ преди сключването на договора за покупко-продажба. ТЪРГОВЕЦЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на /www.boho-kids.com/ ТЪРГОВЕЦЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ТЪРГОВЕЦА цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок ot 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. (чл.50, ЗЗП) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

Когато ТЪРГОВЕЦЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

 

За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и подава на emil : info@boho-kids.com  Стандартния формуляр за упражняване право на отказ. ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща съобщение за потвърждение на получаването на формуляра.  14 дневният срок от получаване на стоката се счита за спазен, когато формуляра е попълнен и получен в този период.

 

При упражняване правото на отказ, транспортните разходи за връщане на стоката към ТЪРГОВЕЦА, се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

Стоката следва да бъде върната на ТЪРГОВЕЦА в оригинална опаковка без да бъде нарушена  нейната цялост  с придружаващата я документация. При следи от употреба, ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да откаже „правото на отказ“ и връщане на стоката. В този случай заплатената от потребителя сума не се възстановява.

 

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ по точка 6, ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ТЪРГОВЕЦА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ТЪРГОВЕЦА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по точка 5.

ТЪРГОВЕЦЪТ  извършва възстановяване на суми само по банкова или картова сметка на клиента Посочени във Формуляра за упражняване право на отказ.

6. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез сайта на ТЪРГОВЕЦА на /www.boho-kids.com/, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

 

В случай че ПОРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦА не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ТЪРГОВЕЦА чрез сайта на ТЪРГОВЕЦА /www.boho-kids.com/

 

Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ТЪРГОВЕЦЪТ  е следвало да изпълни задължението си по договора.

7. ТЪРГОВЕЦЪТ предава стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ удостоверяват обстоятелствата по точка 7 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че изискванията по точка 5 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите, ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

Несъответствия при доставка и рекламации

 

1. TЪРГОВЕЦЪТ доставя и предава стоката на ПОТРЕБИТЕЛЯ в определения при сключването на договора срок.

2. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ТЪРГОВЕЦЪТ доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската фирма в присъствието на куриера. При получаване на пратката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да провери съдържанието на пакета за съответствие с направената поръчка. При установени несъответствия, ТЪРГОВЕЦЪТ заменя продуктите за своя сметка и без допълнителни такси за Потребителя.

4. При констатиран фабричен дефект на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТсе ангажира тя да бъде подменена с нова, като транспортните разходи по получаване и връщане на стоката са за негова сметка.

5. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да се обърне към куриера и да се състави протокол за увредена пратка.

6. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не предяви своите искания за рекламация, доставката се счита за приета и одобрена.

 

Защита на личните данни

 

ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно Закона за защита на личните данни.

За да защити личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати личните данни еднократно на електронен адрес, въведен от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на поръчката. 

ТЪРГОВЕЦЪТ може да съхранява данни в крайното съобщително устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако последния не изрази несъгласието си за това. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ по всяко време електронни бюлетини, предложения за покупки на продукти, промоции и пр. посредством електронни съобщения. 

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на използването на /www.boho-kids.com/.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да поиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от ПОТРЕБИТЕЛЯ във формата за онлайн поръчка на /www.boho-kids.com/

 

Изменение и достъп до общите условия

 

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ТЪРГОВЕЦА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОТРЕБИТЕЛ на /www.boho-kids.com/, които имат регистрация.

ТЪРГОВЕЦЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ТЪРГОВЕЦА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля. (Чл. 147б, ал. 3, вр. ал. 2. ЗЗП).

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ТЪРГОВЕЦА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛИ, при регистрацията.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува тези общи условия на адрес /www.boho-kids.com/,

заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

Прекратяване

 

Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ТЪРГОВЕЦА се прекратяват в следните случаи:

1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

5. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

6. ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва/www.boho-kids.com/ в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия

 

Отговорност

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да освободи от отговорност ТЪРГОВЕЦА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с : 

 

 • неизпълнение на някое от задълженията от този договор;
 • нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
 • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за срока и при условията на договора;

 

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини. 

 

 ТЪРГОВЕЦЪТ не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта /www.boho-kids.com/, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

 

 

Други условия

 

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

 

За всякакви възникнали въпроси при получаване на Вашата заявка, ТЪРГОВЕЦЪТ  е на  разположение за съдействие на телефон +359 889220402 или на имейл info@boho-kids.com